A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) magyar tagszervezetének működési szabályzata

Az IIW magyarországi képviseletét ellátó tagegyesület, a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) Elnöksége Magyar Nemzeti Bizottságot (továbbiakban: IIW MNB) hoz létre az IIW-vel történő kommunikáció, az érdeklődő szakmai közönség tájékoztatása, valamint a magyar hegesztő társadalom képviselete hatékonyságának növelése érdekében.

2019. október 16. 11:37, szerda

A magyar tagszervezet képviseletét szervező bizottság felépítése és működése
Az IIW magyarországi képviseletét ellátó tagegyesület, a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) Elnöksége Magyar Nemzeti Bizottságot (továbbiakban: IIW MNB) hoz létre az IIW-vel történő kommunikáció, az érdeklődő szakmai közönség tájékoztatása, valamint a magyar hegesztő társadalom képviselete hatékonyságának növelése érdekében.
Az IIW MNB szervezeti felépítése
-    bizottsági elnök,
-    bizottsági titkár,
-    bizottsági tagok.
Az IIW MNB elnökét és titkárát a MAHEG Elnöksége nevezi ki visszavonásig. Feladatuk gondoskodni az IIW MNB működtetéséről.
Az IIW RD111-es számú dokumentuma (Appointment, Rights, Roles and Responsibilities of Technical Working Unit Delegates, Experts, Members & Observers) alapján az IIW MNB minden páros év második negyedévében a MAHEG tagsági körében meghirdetett jelentkezési eljárást követően az IIW bizottságaiba delegáltakat (Delegate), szakértőket (Expert), megfigyelőket (Observer) – összefoglaló néven: IIW MNB megbízottakat – nevez ki.
Az IIW MNB állandó tagjai a bizottság elnöke és titkára, valamint a magyarországi képviseletet ellátó – IIW MNB által elfogadott – IIW MNB delegáltak.
Az IIW MNB ülésére esetenként meghívást kapnak az IIW MNB által elfogadott szakértők és megfigyelők.
Az IIW MNB ülését az elnök és/vagy a titkár hívja össze szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal, célszerűen az IIW Közgyűlését (Annual Assembly) követően. Az IIW MNB ügyrendjét a Bizottság alakítja ki, és a MAHEG Elnöksége hagyja jóvá.


A Magyar Nemzeti Bizottság feladatai
•    Kapcsolattartás az IIW ügyvezetőjével (CEO) és titkárságával;
•    az IIW bizottságainak (Commission) és munkacsoportjainak (Study Group, Working Group stb.) munkájában résztvevő szakemberek előzetes jelentkezését jóváhagyja, és felhatalmazza őket az IIW MNB képviseletének ellátásával;
•    a delegátusok és a szakértők tevékenységének összefogása, valamint az IIW rendezvényein való részvételük koordinálása;
•    az IIW Közgyűlést (Annual Assembly) megelőzően a delegátusok által képviselendő állásfoglalás kidolgozása;
•    a magyar kezdeményezéssel összeállított dokumentum elfogadása;
•    az IIW közgyűlést követő, a delegátusok (szakértők) beszámoltatása, az általuk összeállított úti jelentések összegzése, nyilvánosságra hozatalának megszervezése (az érintett szakmai közönség tájékoztatása);
•    közreműködés és felkészülés a hazai részvétellel megszervezendő IIW rendezvényekre (IIW által regisztrált és támogatott konferenciák, regionális konferenciák, IIW Közgyűlés és a kapcsolódó IIW konferencia);
•    személyi javaslattétel a MAHEG Elnökség felé az IIW által adományozható kitüntetésekre;
•    beszámolás a magyarországi képviseletet ellátó tagszervezet éves közgyűlésén.

A magyar tagszervezetet képviselő személyekre vonatkozó feladatok
A delegátus a tagegyesületen keresztül az adott ország hegesztő társadalmát képviseli. Ennek tudatában kell lennie, ha szóban, vagy írásban véleményt nyilvánít, állást foglal, illetve szavaz. Amennyiben a szavazás, állásfoglalás tárgya a közgyűlés előtt ismert, célszerű, ha a felkészülés során kikéri a szakértők véleményét.
A delegátusi tevékenység levelezés (corresponding member) útján is elláthatja. A delegátusok a tagegyesület anyagi helyzete miatt saját, vagy vállalatuk költségén vesznek rész, ezért a fentiekben felsorolt tevékenységen túl másra nem kötelezhetőek.

A delegátusok feladatai
    A hazai kutatási eredmények, alkalmazott technológiák és tapasztalatok bemutatása;
    a hazájukban elérhető lehetőségek felmutatása;
    a kialakult helyes (bevált) gyakorlatok nemzetközi összehasonlítása;
    hazájuk és más tagszervezetek közötti kommunikáció, együttműködés kialakítása;
    Információszerzés a legújabb eljárásokról, megoldásokról, és ezek közvetítése a hazai ipar, tudomány, kutatás-fejlesztés és kormányzat felé;
    a delegátus az éves közgyűlést és munkacsoportjának évközi ülését követően rövid jelentést készít a tagegyesület részére, amelyben felsorolja a megtárgyalt dokumentumok jegyzékét a MAHEG IIW MNB által kiadott formanyomtatványon.
Szakértők, megfigyelők és tagok feladatai
    A kialakult helyes (bevált) gyakorlatok nemzetközi összehasonlítása, hazai bemutatása,
Információszerzés a legújabb eljárásokról, megoldásokról, és ezek közvetítése a hazai ipar, tudomány, kutatás-fejlesztés és kormányzat felé.

Záró rendelkezés

A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) magyar tagszervezetének jelen működési szabályzatát a Magyar Hegesztési Egyesült Elnöksége 2019. október 2-ai ülésén megtárgyalta, és 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta. A működési szabályzatot az Egyesület honlapján közzé kell tenni.
Jelen szabályozás 2019. október 3-tól hatályos.

Budapest, 2019. október 2.Dr. Gáti József
elnök